25 Haziran 2016 Cumartesi, 07:55
Mehmet Özçelik
Mehmet Özçelik mozcelik02@hotmail.com Tüm Yazılar

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR…-3-

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR…-3-

Günümüzdeki temsilcilerine, “Uydurulan Din ve İndirilen Din” adıyla yayınladıkları ve her bir konusu için geniş çaplı reddiyeler yazılabilecek mahiyette olan “Kuran Araştırmaları Grubu” adındaki bir oluşumu örnek verebiliriz. Zira onlara göre: “Hadissiz yalnız Kur’an’lı İslam baştan beri var olan İslam’dır. Bilakis hadisler, sonradan türemiş ve din diye yutturulmuşlardır” [1]

-Bu fikri benimseyeıılere göre, peygamberimize aidiyetinde şüphe olmayan hadislerin sayısı 30’u geçmemektedir ve Ebu Hanife’ye göre de bu rakam 17’dir. [2]

-Günümüzde de bu fikri benimsediği anlaşılan bazı ilim adamlarının değişik basın-yayın araçlarında sık sık “sahih hadis/sahih sünnet/gerçek sünnet’in dışındaki hadislerin hiçbir değeri haiz olmadıkları” yönündeki beyanına rastlamak mümkündür (Mesela bkz: Yaşar Nuri Öztürk, “Yeniden Yapılanmak Üstüne” adlı makale, Star gazetesi, 19.01.2003; “Nasıl Bayramlaşalım” adlı makale,  aynı gazete, ( 06.12.2002). Hatta Öztürk: “Hz Muhammed, hayatı boyunca hiçbir sözünün kayda geçirilmesine müsaade etmemiş, birinci ve ikinci halifeler Ebu Bekir ve Ömer de aynı tavrı korumuşlardır. Daha sonraki zamanlarda, ortalığı saran kavga ve karmaşa yüzünden aynı titizlik gösterilmemiş, siyasal çıkarların dine dayandırılması süreci hızlandığı için de Peygambere isnad edilerek binlerce yalan uydurulmuştur” diyerek bu tür hadislere sarılanların Kur’andaki İslam’ın dışında ikinci bir İslam peşinde olduklarına işaret etmektedir. [3]

*Muhammed Gazzali, Reşid Rıza’nın; “Bu asırda mikroskop vasıtasıyla tesbit edilip, mikrop olarak isimlendirilen canlı ve görünmez varlıkların, cinlerin bir ceşidi oldukları doğrudur. Bu mikropların bir çok hastalığın sebebi oldukları tespit edilmiştir. Biz de ‘veba’nın, cin çarpmasından ileri geldiğine ilişkin hadisin tevilinde mikropların cin çeşidinden olduğunu söylemiştik” [4] şeklindeki görüşünü naklederek Reşid Rıza ile aynı görüşü paylaşmaktadır.

Gerek Reşid Rıza gerekse Gazzali, bu görüşlerine kelamcıların “Cinlerin; görünmeyen, canlı ve gizli varlıklar (cisimler/ecsam) olduğu”nu söylediklerini delil getirmektedirler.

Konu ile İlgili Hadis:

Ahmed b. Hanbel’in Müsned’inde Ebu Musa el-Eş’ari’den nakledilen rivayette Allah Resulü (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“(Ümmetimin fenası/yok olması, ta’n ve taun iledir.’ buyurunca, ashab tarafından: ‘Ta’n’ın ne demek olduğunu biliyoruz, peki taun nedir?’ diye sorulur. Bunun üzerine Rasulullah (s.a.v.) şöyle cevap verdi: ‘Cin(ler)den olan düşmanlarınızın dürtmesidir ki, bütün şehidlerde bulunur.” [5]

Yine Müsned’de Ebu Musa el-Eş‘ari’den nakledilen diğer bir rivayette de; (Peygamber (s.a.v.), taunu zikretti ve (taun) ‘Cin(ler)den olan düşmanlarınızın dürtmesidir ki, bu (dürtme) müslümanın şehadetidir.’) şeklinde geçmektedir. [6]

Buradaki ifade, mikrobun bilinmemesinden dolayı, gözle görülmeyen mahluklar ve varlıklar demektir.

-“Mikroplar, Cin Olabilir mi?

Mikropların; aletler (mikroskoplar) vasıtasıyla gözle görülebilen ve incelenebilen, duyularla hissedilebilen maddi varlıklar olduğu günümüzde açıkça anlaşılmıştır. Mikroplar, fiziki alemin birer unsurudur.

Cinler ise manevi varlıklardır, onların somut bir vücutları yoktur. Pozitif ilimlerin fiziki alemleri incelediği dikkate alındığında mikropların görünmesini sağlayan yöntemlerle, metafizik alemin bir parçası olan cinler üzerinde bir araştırma yapıldığı şu ana kadar görülmemiştir. Bu bakımdan mikropları, “cin” olarak yorumlamak mümkün görülmemektedir.

-Mikropların cin olabileceğini savunan bazı çağdaş alimler bulunmakla birlikte çoğunluk bunun aksini savunmaktadırlar.

-Şayet cinlerin bir nev’i şeklinde yorumlanacak olursa o zaman şu sorulara da cevap bulmak gerekecektir:

a- Mikroplar, şuurlu varlıklar mı?

b- Mikroplar, şuurlu varlıklar olarak kabul edilirse o zaman imanla mükellef

olduklarını kabul etmek gerekmez mi?

c- Hz. Peygamber (s.a.v.), şuurlu varlıklar olan insanlara ve cinlere peygamber

(rasulu’s-sekaleyn) olarak gönderilmiştir.( Şibli, Muhammed, Cinlerin Esrarı (Çev.: Muhammed Ferşat), İstanbul 1992, s. 176-180; Gölcük,387; Ateş, s. 36; el-Hac, s. 252–256.) O zaman Hz. Peygamber’in mikropların da peygamberi olduğunu söylemek doğru olmaz mı?

d- Cinler, Kur’an-ı Kerim’e muhatap varlıklardır. Acaba mikroplar da

Kur’an’a muhataplar mı?

e- Mikropların, alet vasıtasıyla incelenebilen ve duyu alemine girmiş varlıklar

olduğu artık tartışma götürmemektedir. O zaman cinlerin de mikroskopla

incelenebileceği söylenemez mi?

f- Mikroplar, çoğu kere ilaçlarla yok edilebilmektedir. Acaba, cinleri de

ilaçlarla insanlardan uzaklaştırmak mümkün mü?

g- Mikroplar üzerinde senelerdir laboratuvarlarda araştırma ve inceleme yapılmaktadır, bundan sonra da yapılmaya devam edilecektir. Acaba, cinler üzerinde de fiziki olarak yapılan bir araştırma var mıdır?

h- Mikropların, maddi özellikleri, çoğalmaları, sebep olduğu hastalıklar ve tedavi yöntemleri üzerinde ilmi eserler yazıldığı halde cinler hakkında da böyle yazılan eserler mevcut mudur?

ı- Cinlerin, insan ve ceşitli hayvan şekillerine girdikleri belirtilmektedir. Bir mikrobun da ceşitli şekillere girdiği henüz tesbit edilmiş mi? ( el-Hac, s. 227–235.)

i- Hz. Süleyman (a.s.), cinleri istihdam etmiş, büyük ve ağır işlerde çalıştırmıştır.( Sebe’, 13–14; Neml, 39; Geniş bilgi için bkz, el-Hac, s. 233.)

Mikropların bu şekilde istihdam edilmesi mümkün müdür?

…hadisi, teşbihi bir anlatım olarak kabul etmek daha doğru olacaktır.[7]

[1] Bkz: Kur’an Araştırmalan Grubu, Uydurulan Din ve İndirilen Din, Ozan Yayıncılık, İst. 2000, s. 65

[2] Bkz: Yaşar Nuri Öztürk,Cevap Veriyorum (Gerçek Dini Arayanlada Başbaşa), Yeni Boyut Yay., İst. 200ı, s. 156-160; Kur’an’daki İslam, İst. ı995, s. 361.

[3] Bkz: Yeniden Yapılanmak Kur’an’a Dönüş, Yeni Boyut Yay., İst. 1996, s. 22-3),Bak. Sahih Dışındaki Hadisleri Reddeden Fikre Eleştirel Bir Yaklaşım.A. Kadir EVGİN.

[4] Reşid Rıza, III, 96–97.

[5] Ahmed b. Hanbel, IV, 395.

[6] Ahmed b. Hanbel, IV, 413.

[7] Bak. Mikroplar Cinlerin Bir Nev‘i mi?:

Bir Hadisle İlgili İki Yorumun Eleştirisi-Adem DÖLEK, Yrd. Doç. Dr.

 

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz