Anasayfa / Köşe Yazıları / Şehitlik,  varlığını imanına şahit tutanların makamıdır.

Yazar Mesut Yokuş

Şehitlik,  varlığını imanına şahit tutanların makamıdır.

Şehitlik,  varlığını imanına şahit tutanların makamıdır.

Vellezîne âmenû billâhi ve rusulihî ulâike humus sıddîkûne veş şuhedâu inde rabbihim: Allah’a ve peygamberlerine iman edenler, (evet) işte onlar, Rableri yanında sözü özü doğru olanlar ve şehitlik mertebesine erenlerdir. Onların mükâfatları ve nûrları vardır.” (1)

Şehitlik,  “illâ li ya’budûllâhe muhlisîne lehud dîne hunefâe”(2) ayetinin vücut bulma makamıdır. 

Şehitlik, Lâ ilâhe illallah ve lâ na’budu illâ iyyâh, muhlisîne lehuddîn ve lev kerihe’l-kâfirûn zikrini lisan-ı kâl, lisan-ı hâl ile yaşayan halislerin makamıdır.

 Şehitlik, şahitliğin yakîn makamıdır.

Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyekel yakîn: Sana yakîn gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” (3)

Şehitlik, Allah tarafından kabul edilmiş, tescillenmiş, razı olunmuş yemin makamıdır.

Ve şâhiden ve meşhûd: Şahit olana ve olunana and olsun.” (4)

Şehitlik, emanete ve ahidlerine hıyanet etmeyen eminlerin makamıdır.

Vellezîne hum li emânâtihim ve ahdihim râûn: Onlar ki kendilerine emanet edilmiş olana ihanet etmeyip verdikleri sözlere riayet ederler.” (5)

Şehitlik, ölümsüzlüğü öldürme, yüce dirilik makamıdır.

Ve lâ tahsebennellezîne kutilû fî sebîlillâhi emvâtâ, bel ahyâun inde rabbihim yurzekûn: Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. Bilakis onlar diridirler, Rabbleri katında rızıklanmaktadırlar.”(6)

Şehitlik, Allah’tan başkasından korkmayan yüksek erdemlilerin makamıdır.

Ferihîne bi mâ âtâhumullâhu min fadlıhî, ve yestebşirûne billezîne lem yelhakû bihim min halfihim, ellâ havfun aleyhim ve lâ hum yahzenûn: Allah’ın lütfundan verdiği nimetle sevinçlidirler. Arkalarından kendilerine ulaşamayan kimselere de hiç bir korku olmayacağını ve üzülmeyeceklerini müjdelemek isterler.” (7)

Şehitlik; peygamberler, sıddîklar ve sâlihlerle refik olma makamıdır.

Ve men yutiıllâhe ver resûle fe ulâike meallezîne en’amellâhu aleyhim minen nebiyyîne ves sıddîkîne veş şuhedâi ves sâlihîn ve hasune ulâike rafîkâ: Kim Allâh’a ve Rasûl’e itâat ederse, işte onlar, Allâh’ın kendilerine nîmet verdiği peygamberler, sıddîklar, şehitler ve sâlihlerle beraberdir. Onlar ne güzel arkadaştırlar.”  (8)

Şehitlik, iyilikte, hayırda, fazilette önde olan öncülerin Allah’a yakın olma makamıdır.

“Ves sâbikûnes sâbikûn. Ulâikel mukarrabûn. Ve sabikunlar (öne geçenler), sabikunlar. İşte onlar (sabikunlar),mukarrip (Allah’a yaklaştırılmış) olanlardır.” (9)

Şehitlik, tüm çirkinliklere son vermek için savaşanların en güzel sonuca vararak seyyid-üş şüheda Hz. Huseyin’e yoldaşlık makamıdır.

Kul hel terabbesûne binâ illâ ıhdâl husneyeyn ve nahnu neterabbesu bikum en yusîbekumullâhu bi azâbin min indihî ev bi eydînâ, fe terabbasû innâ meakum muterabbisûn :  De ki: Siz bizim için, ancak iki güzellikten (şehitlik veya gazilikten) birini bekleyebilirsiniz. Biz de, Allah’ın kendi katından veya bizim ellerimizle size ulaştıracağı bir azabı bekliyoruz. Haydi bekleyedurun. Şüphesiz biz de sizinle birlikte beklemekteyiz.” (10)

Şehitlik, “iyyake” sözüne sadık olanların, yolda bulduklarını yola değiştirmeyen yiğit erlerin makamıdır.

Minel mu’minîne ricâlun sadakû mâ âhedûllahe aleyhi, fe minhum men kadâ nahbehu ve minhum men yentezırû ve mâ beddelû tebdîlâ: Müminler içinde Allah’a verdikleri sözde duran nice erler var. İşte onlardan kimi, sözünü yerine getirip o yolda canını vermiştir; kimi de (şehitliği) beklemektedir. Onlar hiçbir şekilde(sözlerini) değiştirmemişlerdir.” (11)

Şehitlik, “Peygamber-i Zişan”la şanlıca kucaklaşma makamıdır.

Ey şehid oğlu şehid, isteme benden makber,

Sana ağuşunu açmış duruyor Peygamber.” (12)

Bu vesile ile şahitliğin yakîn makamı olan şehitlik makamına erişen başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu vatanı şehadet mührü ile şereflendiren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Allah, emperyalist müstevlilerin maşalarının alçak saldırılarına canını siper edip darbeye, işgale dur diyen tüm şehit ve gazilerimizden ve o gece bu şuurla meydanlara çıkan herkesten razı olsun. Bizleri şehitlerin emanetine hassasiyetle sahip çıkan ve bu hassasiyete halel getirmeyenlerden eylesin.

Dipnotlar:

 1. Hadid – 19
 2. Beyyine – 5. “Ancak dini halisçe Allah’a has kılan hanifler”
 3. Hicr – 99.
 4. Buruc – 3.
 5. Mu’minun – 8.
 6. Âl-i İmran – 169.
 7. Âl-i İmran – 170.
 8. Nisâ – 69
 9. Vakıa – 10,11
 10. Tevbe – 52
 11. Ahzâb – 23
 12. Mehmet Âkif

Bu Habere de Bakın

Hz. Safvân b. Mu’attal (ra)

Hİlimizin sahip olduğu değerlerden ve zenginliklerden hatta en önemlilerinden biri de, İslâm tarihinde önemli ve …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir