10 Temmuz 2015 Cuma, 09:35
Kazım Çetinkaya
Kazım Çetinkaya kazimcetinkaya0202@hotmail.com Tüm Yazılar

Anarşi Ve İrtica İnancımızda Yoktur

Anarşi Ve İrtica İnancımızda Yoktur

“Hepiniz, toptan sımsıkı Allah’ın ipine (Kur’an’a) sarılınız.Parçalanıp dağılmayınız Allah’ın üzerinizdeki ni’metini düşünün.Hani siz birbirlerinizin düşmanı idiniz de o, kalplerinizi islam’a ısındrıp birleştirmişti. İşte onun bu nimeti sayesinde din kardeşleri olmuştunuz.Ve yine siz, bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böylece bildiriyor. Tâ ki doğru yola eresiniz.”

“Sizden öyle bir toplum bulunmalıdır ki (onlar herkesi) hayra çağırsınlar, iyiliği emretsinler, kötülükten vazgeçirmeye çağırsınlar. İşte onlar muradına erenlerin tâ kendileridir.”

“Siz kendilerine apaçık deliller, âyetler geldikten sonra parçalanıp ayrılanlar, ihtilafa düşenler gibi olmayın. İşte onların hâli. En büyük azab onlarındır.(Al-i İmran : 103-105)

Bu ayet-i kerimelerde Allah bizleri iyilikte birliğe davet etmektedir.

Kâinatın Efendisi(s.a.s) buyurmaktadır: “Mü’minler karşılıklı sevgi, merhamet ve afiyetlerinde tek cesed gibidir. Bir uzvun şikâyeti üzerine diğer azalar ona yardım ve himayeye koşarlar.”

“Mü’min, mü’mine karşı ayakta duran binanın birbirlerine yaslanan unsurları (duvarları) gibidir.” “Her Müslüman’ın diğeri üzerine kanı, ırzı malı haramdır.” “Kim bir mü’mini kasden öldürürse cezası (içinde ebedi kalmak üzere)cehennemdir.”

Anarşi ve terörün islâm’da yeri yoktur. İslâm, bütün kaynaklarında birlik ve beraberliği bozucu, insanın canına, malına, ırzına kasteden tecavüzî hareket ve davranışları yasaklamıştır. Samimi bir Müslüman’ın terör ve anarşi ile elde edeceği bir iyilik, bir hayır mümkün değildir.

Yakın tarihimizde Müslümanlara mal edilmek istenen bazı tertip ve sun’i olaylara kanmadan kesinlikle ifade edebiliriz ki; hiçbir Müslüman’ı bu çeşit menfur hareketlerin içinde görmek mümkün değildir. Çünkü Müslüman, Allah’a itaat eden insandır. Hakk’a itaat onun en belirgin vasfıdır. Haksızlığa uğradığı zaman, hakkını inandığı esaslara göre arayan insandır. Bu esaslar içinde anarşi ve terörün yeri yoktur.

İrtica’ya gelince; irtica, lügat anlamı itibariyle, geriye dönüş, geriye dönüşü istemek, günümüzün tabiriyle gericilik demek oluyor.

İslâm kadar ileriyi emreden, ilmi teşvik eden, hatta ilme, imanın önünde yer veren başka bir din yoktur. Bir öyle din ki onun yüce peygamberi; “iki günü eşit geçen Müslüman zarardadır” diyor.

Yüce Yaratıcı Kur’an-ı Kerim’inde: “De ki. Yâ Rab, ilmimi arttır.” De ki; Hiç bilenlerle bilmeyenler eşit olur mu?”  “Allah içinizden iman edenlerle ilme nâil olanların derecelerini yüceltir.”

Keza Peygamber Efendimiz (s.a.s) bu konuda : “İlim talep etmek her Müslüman kadın ve erkek üzerinde farzdır.” “Beşikten mezara kadar ilim isteyiniz.” “İlim Çin’de de olsa isteyiniz.” “Âlimler Peygamberlerin varisleridir.” “İlim mü’min’in yitiğidir. Nerede bulursa orada alır.” “Âlimlerin mürekkebi şehidlerin kanından daha değerlidir.”

İslâm, sadece ilmi teşvik etmekle kalmamış girdiği her yerde Üniversiteler kurmuş, her sahada Batı’nın hayal bile edemeyeceği büyük buluşlar gerçekleştirmiştir.

İslâm’ın bütün kaynaklarını inceleyiniz, irticayı teşvik eden, gericiliği te’yid eden bir telkin bulamazsınız. İslâm ileri gitmeyi emreden, her sahada geri kalmaktan nefret eden bir dindir.

İslâm’ı, aklı başında olan hiç kimse irtica ile itham edemez. Meselâ; sadece dinî vecibelerini yerine getirdiği için bir müslümana gerici diyemezsiniz.

Din ve vicdan hürriyetinin bütün dünyada kaynaştığı bir asırda ilim tahsil etmek için üniversitelerde okumak isteyen gözbebeğimiz evlatlarımız kızlarımıza, sırf Allah’ın emri olduğu için, Kur’an-ı Kerim’de ifadesini bulan haram bir işi işlememek için Allah’a ve O’nun Peygamberine (s.a.s) olan inancının gereği olarak başını örttüğü için üniversite kapılarını kapıyan, kafanın içiyle değil ancak dıştaki örtüyle uğraşan zihniyetin sahiplerinin en hakiki mürteci ve katıksız yobaz olduklarından şüphe yoktur.

Bu yobaz ve çarpık zihniyettir ki İslâm’ın bunca teşvikine rağmen Müslümanları bugünkü geri duruma düşürmüş, onu zalim Batı’ya el açar hale getirmiştir..

İslâm her devirde hayatın önderi olmağa muktedir, ruhunu ve umumi prensiplerini muhafaza etmek suretiyle her devre uyabilen seyyal bir nizamdır.

O, en üstün, en doğru, daima gelişen, kuvvetli bir hayatın ve en mükemmel insanlık prensipleri üzerine kaim, ferdî teşebbüslere asla engel olmadan zararlı görülen gayretleri de kendi haline terk etmeksizin hak sahiplerinin hakkını vermeği hedef tutan çok kapsamlı bir sosyal adaletin teminatıdır.

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz