Son Dakika
25 Mayıs 2018 Cuma

Çocuklar Sokakta Solmayacak

30 Mayıs 2015 Cumartesi, 10:59

Çocukları Koruma Kararı Çıktı

Çocuklar Sokakta Solmayacak

 

Adıyaman Valiliği, sokakta çalışan, uyuşturucu madde kullanan, dilenen, çalışan, çalıştırılan ve istismar edilen çocukların korunması için “Sokakta Yaşayan, Çalış(tırıl)an Çocukların Korunması Kararı” çıkarttı. Bu kararı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Sağlık gibi ilgili kuruluşlar yerine getirecek, takip edecek, cezai işlem yapacak, koruma altına alacak.

Valilik Makamının 14 Mayıs 2015 tarihli kararında, “Sokakta çalış(tırıl)an ve/veya yaşayan çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliği çok açık ve acımasız şekilde tehlike içinde olduğu gibi aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edildiği, öte yandan bu çocukların cinsel istismara uğrama, fuhuş, alkollü içki ve bally-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, hırsızlık, yaralama ve öldürme gibi olaylara maruz kalabildiği için aynı zamanda birer suç mağduru olduğu, bu nedenle sokakta çalış(tırıl)an ve/veya yaşayan çocuklar 5395 sayılı Kanun kapsamında ‘korunma ihtiyacı olan çocuk’ olarak tanımlandığı, bu açıdan Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme hükümleri çerçevesinde, yasal tedbirler yanında idari, toplumsal ve eğitsel her önlemin alınması, etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımların da uygulanmasının zorunlu görüldüğünden, geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden bu durumdan herkesin temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesi ve kamu düzeninin bozulması ihtimali bulunduğu için huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve ayrıca yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmamaları veya buraları saygısızca kullanmamalarım sağlamak amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesindeki yetki çerçevesinde” Adıyaman Valilik Makamının 14/05/2015 tarih ve 2015/352 sayılı Kararıyla Sokakta Yaşayan, Çalış(tırıl)an Çocukların Korunması Kararı çıkartıldı.

Bu karara göre, reşit olmayan çocuklar çalıştırılamayacak, istismar edilmesi, sokakta solması ve kayıp gitmesi önlenecek. Bu kararı Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Sağlık gibi ilgili kuruluşlar yerine getirecek, takip edecek, cezai işlem yapacak, koruma altına alacak.

Adıyaman Valiliğinin “Sokakta Yaşayan, Çalış(tırıl)an Çocukların Korunması.” Başlıklı kararının tam metni şöyle;

***

Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşmenin “Çocuk İşçiler’ başlıklı 32. maddesine göre “1- Taraf devletler, çocuğun, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel ruhsal, ahlaksal ya toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılmasına karşı korunma hakkını kabul ederler. 2- Taraf devletler, bu maddenin uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal, idari toplumsal ve eğitsel her önlemi alırlar. Bu amaçlar ve öteki uluslararası belgelerin ilgili hükümleri göz önünde tutularak, taraf devletler bu maddenin etkili biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımlar öngörürler.’

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 90. maddesi 5. bendine göre usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir.”

Anayasamıza göre, Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme bir kanun hükmündedir. Çocuklarımızın, ekonomik sömürüye ve her türlü tehlikeli işte ya da eğitimine zarar verecek ya da sağlığı veya bedensel, zihinsel, ruhsal, ahlaksal ya da toplumsal gelişmesi için zararlı olabilecek nitelikte çalıştırılması için korunmaları haklarının uygulamaya konulmasını sağlamak için yasal tedbirler yanında idari, toplumsal ve eğitsel her önlemin alınması gerekmektedir. Ayrıca bu konunun etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için mevzuatımız çerçevesinde ceza veya başka uygun yaptırımların da uygulanması zorunluluğu bulunmaktadır.

5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun, 3. maddesi, (a) bendi, 1. fıkrası; Korunma ihtiyaç, olan çocuğu, “bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi, ile kişisel güvenliği tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç mağduru çocuk olarak tanımlamıştır.

5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/c maddesi; “İl sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir. Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır. Bu hususta alınan ve ilan olunan karar ve tedbirlere uymayanlar hakkında 66. madde hükmü uygulanır.” Yetkisini vermiştir. 66. Maddesi  de  ; “ İl genel kurulu veya idare kurulları yahut en büyük mülkiye amirleri tarafından kanunların verdiği yetkiye istinaden ittihaz ve usulen tebliğ veya ilan olunan karar ve tedbirlerin tatbik ve icrasına muhalefet eden veya müşkülat gösterenler veya riayet etmeyenler, mahalli mülki amir tarafından Kabahatler Kanununun 32. maddesi hükmü uyarınca cezalandırılır. Hükmünü amirdir.

Ayrıca 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun, 68. maddesi, (c) bendine göre, “Yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmaları veya buraları saygısızca kullanmaları yasaktır. Bu madde hükümlerine uymayan yayalar para cezası ile cezalandırılırlar.” 5326 sayılı Kabahatler Kanununun, 32. maddesi 1. bendine göre de “Yetkili makamlar tarafından adlî işlemler nedeniyle ya da kamu, güvenliği, kamu düzeni veya genel sağlığın korunması amacıyla, hukuka uygun olarak verilen emre aykırı hareket eden kişiye yüz kırk Türk Lirası idari para cezası verilir. Bu cezaya emri veren makam tarafından karar verilir.BUZ GİBİ KALDIRIMLARDA KÜÇÜK ÇOCUKLARIN İÇLER ACISI HALİ

Sokakta çalış(tırıl)an ve/veya yaşayan çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliği çok açık ve acımasız şekilde tehlike içinde olduğu gibi aileleri ya da başka kişiler tarafından ihmal veya istismar edilmektedir. Öte yandan bu çocuklar cinsel istismara uğrama, fuhuş, alkollü içki ve bally-tiner gibi uçucu maddeleri kullanma alışkanlığı, hırsızlık, yaralama ve öldürme gibi olaylara maruz kalabildiği için aynı zamanda birer suç mağdurudur. Bu nedenle sokakta çalış(tırıl)an ve/veya yaşayan çocuklar 5395 sayılı Kanun kapsamındaki “korunma ihtiyacı olan çocuk”turlar. Bu açıdan Çocuk Haklarına Dair Uluslararası Sözleşme hükümleri çerçevesinde, yasal tedbirler yanında idari, toplumsal ve eğitsel her önlemin alınması, etkili bir biçimde uygulanmasını sağlamak için ceza veya başka uygun yaptırımların da uygulanması zorunlu görülmektedir.

Öte yandan geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızı ve gençlerimizi tehdit eden bu durumdan herkesin temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmesi ve kamu düzeninin bozulması ihtimali bulunduğu için huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve ayrıca yaya yollarında, geçitlerde veya zorunlu hallerde taşıt yolu üzerinde bulunan yayaların, trafiği engelleyecek veya tehlikeye düşürecek şekilde davranışlarda bulunmamaları veya buraları saygısızca kullanmamalarını sağlamak gerekmektedir.

Yukarıda sayılan hukuki nedenlerle, 5442 sayılı Kanunun 11/ c maddesindeki yetki çerçevesinde Adıyaman il sınırları içinde aşağıdaki tedbirler alınmıştır:

Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekânlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, bankaların ATM’leri, köprü altları, parklar, eğlence ve oyun alanları gibi yerler barınmak amacıyla kullanılmayacaktır.

Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklar tren, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikâh salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yer ve benzeri yerlerde çalış(tırıl)mayacaktır.

İlköğretim çağındaki çocukların okula devamları sağlanacaktır.

Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocukların yasak yerlerde çalış(tınl)mamaları ve ilköğretim çağındaki çocukların okula devamlarının takibi, yasal yükümlülüğü olan kişiler yanında bu çocukların veli, vasi veya aile başkanları tarafından da sağlanacaktır.

Bally – tiner gibi uçucu ve yapıştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddeler ile psikotrop maddeler reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklara satılmayacaktır.

Bally – tiner gibi uçucu ve yapıştırıcı olarak kullanılan kimyevi maddeler bir uyuşturucu ve uyarıcı madde olarak kullanılmayacaktır.

Sokak, cadde, meydan, gar, otogar, durak, tarihi ve kültürel mekânlar, ibadethane ve müştemilatı, terk edilmiş yapılar, inşaatlar, parklar, eğlence ve oyun alanları, bankaların ATM’leri, köprü altları gibi yerlerde barınan, tren, otobüs, minibüs gibi toplu taşıma araçlarında, mezarlıklarda, nikâh salonlarında ve bar, diskotek gibi eğlence merkezlerinde, cadde ve sokakların kaldırımlarında veya akan trafik içinde, umuma açık yer ve benzeri yerlerde çalışan reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklardan herhangi bir eşya, mal (kâğıt mendil, çiçek, sakız ve benzeri) veya hizmet satın alınmayacaktır.

Reşit olmayan on sekiz yaşın altındaki çocuklardan yukarıdaki maddelerde zikredilen yasakları ihlal edenler, yetkili kamu görevlileri ve gönüllü kuruluş mensupları tarafından barınma, iaşe, sağlık ve güvenlik gibi beşeri ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanması amacı ile kanuni yakınlarına teslim edilmelerine veya tedavilerinin sağlanmasına veya sosyal hizmet mevzuatının öngördüğü işlemler tamamlanıp koruma altına alınmalarına kadar Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı merkezlerde veya belediyelere ait uygun birimlerde muhafaza ve kontrol altında bulundurulacaktır.

Reşit olmayan ons ekiz yaşını bitirmemiş çocuklardan hizmet ve mal satın alanlar ile bunları sokakta çalıştıran ve/veya çalışmasına göz yuman veli ve vasisi durumundaki kişiler hakkında, 5326 sayılı Kanunun, 32. maddesi gereğince idari para cezası uygulanacaktır.

Kolluk görevlileri, gönüllü ve görevli tüm kuruluşlarca ilgili sosyal hizmet merkezine getirilen korunma ihtiyacı olan çocukların gerekli sağlık kontrolleri ve tedavileri yapılacaktır, çocuğun yüksek yararı da göz önünde bulundurularak, gerekli her türlü koruyucu ve destekleyici tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

Reşit olmayan on sekiz yaşım bitirmemiş çocuğunu sokakta çalıştıranlardan, yapılacak sosyal inceleme sonucu ayni ve nakdi yardıma ihtiyacı olduğu anlaşılan ailelere mevzuat doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığından gerekli yardım yapılacaktır.

Sokakta çalışan ve/veya yaşayan çocukların bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal gelişimi ile güvenliğini sağlamak için çalışan ve/veya çalışacak kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenecek, mevzuatın etkin uygulanması, bu kapsamda olmak üzere çocukları ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla panel, seminer, konferans gibi eğitim çalışmaları yapılacak, afiş, broşür vb. malzemelerin hazırlanması, basılması ve ilimiz genelinde dağıtılması sağlanacaktır.

Mevzuatın ve yukarıda belirtilen hususların uygulanması Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşları (Mahalli İdareler, Emniyet, Jandarma, Milli Eğitim, Sağlık gibi) ile gönüllü kuruluşların mahallin en büyük mülki amirinin verdiği yetki belgesine haiz  mensupları veya oluşturulacak heyetler vasıtasıyla yerine getirilecek, takip edilerek denetlenecektir.

Bu karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Bu kararı Adıyaman Valiliği yürütür.

Güne Bakış Haber Merkezi

Yorum yazın...

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Wordpress Haber Teması Tasarım ve Programlama: Seçkin Talanöz
%d blogcu bunu beğendi: